A bilingual congregation of Oyumino Christ Church

Yuji Iwata