A bilingual congregation of Oyumino Christ Church (PCJ)

Yuji Iwata