A bilingual congregation of Oyumino Christ Church

Yoji Horino